Polityka Prywatności

Szanowny Użytkowniku!

Chcielibyśmy Ciebie poinformować, że korzystając z naszej strony internetowej iwonamichalek.pl przekazujesz nam pewne informacje, które stanowią Twoje dane osobowe. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jakie Twoje dane osobowe posiadamy, w jakim momencie je zbieramy, do czego je wykorzystujemy, a także jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas tych danych.

Zanim zapoznasz się z bardziej szczegółowymi informacjami chcielibyśmy zwrócić Twoją uwagę na to, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych opiera się na przepisach prawa, w tym w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L. z 2016 r., Nr 119, s. 1; dalej: RODO), ale również przepisach polskiej ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Biuro Poselskie Poseł Iwony Michałek

Rodzaj przetwarzanych danych
Korzystając z naszej strony internetowej udostępniasz nam przede wszystkim swoje dane osobowe zawarte w plikach cookies. Są to między innymi informacje o Twoim urządzeniu czy rodzaju przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
W związku z korzystaniem ze strony internetowej, w tym w szczególności z formularza kontaktowego, udostępniasz nam również inne swoje dane, w tym przede wszystkim: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Mogą to być również inne dane, które zdecydowałeś się nam przekazać wypełniając formularz kontaktowy.

Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju lub liczby przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz zwrócić się do nas z odpowiednim pytaniem.
Nadzór nad przestrzeganiem ochrony Twoich danych osobowych
Z uwagi na skalę przetwarzanych przez nas danych osobowych Użytkowników nie widzieliśmy potrzeby powołania Inspektora Ochrony Danych. Niemniej jednak, jeżeli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące sposobu czy zakresu przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych lub przysługujących Tobie z tego tytułu praw, prosimy o kontakt. Możesz się z Nami skontaktować korzystając z tradycyjnej poczty – Biuro Poselskie Iwony Michałek, ul. Podmurna 20, 87-100 Toruń lub poczty elektronicznej – iwona.michalek@pjg.org.pl. Wybór środka komunikacji zależy od Ciebie.
Cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, tj. w celach związanych z:
1. zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej,
2. prowadzenia czynności analityczno – statystycznych,
3. udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości.

Nasz prawnie uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie internetowej, zapobieganiem błędom i usterkom technicznym, zapewnienia bezpieczeństwa strony, zbierania danych statystycznych czy też zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji.

1. Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie
W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

2. Przetwarzanie danych w związku z działaniem naszego fanpage’a w ramach mediów społecznościowych

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w sytuacji, gdy odwiedzasz nasz fanpage w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram. W takim przypadku również możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, zdjęcie (w ramach avatara w danej sieci społecznościowej), treść komentarza, który zostawiasz na naszej stronie internetowej. Możemy również kierować do Ciebie reklamy w ramach takiej sieci społecznościowej, zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie działania danego portalu. Prawną podstawą do przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, który wskazuje na możliwość przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Niezależnie od tego, możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies na Twoim urządzeniu. Wyrażana przez Ciebie zgoda jest zgodą udzielną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) i dotyczy przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego. Zgoda może zostać wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Oznacza to, że zgoda taka może być wyrażona np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki (tj. programu wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych). Również za ich pomocą może zostać wycofana w każdym czasie. Sposób zmiany ustawień zależy od używanego przez Ciebie oprogramowania.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wskazanych powyżej. W szczególności:
1. dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie ze naszej strony internetowej będziemy przetwarzać przez czas korzystania przez Ciebie ze strony, a także przez czas przechowywania plików cookies zebranych na naszej stronie w Twoim urządzeniu,
2. dane osobowe udostępnione w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego będziemy przetwarzać do czasu zarchiwizowania korespondencji mailowej,
3. dane osobowe wykorzystywane przez nas do celów analityczno – statystycznych będą przechowywane przez okres do 36 miesięcy.

Przysługujące Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:
1. dostępu do Twoich danych – przez co należy rozumieć żądanie przekazania informacji o tym jakie dane są przez nas przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa,
2. żądania sprostowania lub uzupełnienia Twoich danych,
3. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych – w niektórych przypadkach, wynikających z art. 18 RODO, możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
4. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych,
5. zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych – zgłaszając sprzeciw musisz wskazać w jaki sposób Twoja szczególna sytuacja uniemożliwia nam przetwarzania Twoich danych osobowych.
Dodatkowo, w razie uznania, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z prawem, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Każde ze wskazanych powyżej żądań możesz zrealizować – według własnego uznania – poprzez przesłanie go do nas pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Profilowanie
Nie wykorzystujemy Twoich danych do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Takie profilowanie może być jednak prowadzone przez Google Itd.

Dobrowolność podania danych osobowych
Wchodząc i korzystając z naszej strony internetowej godzisz się na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies.
Korzystając z formularza kontaktowego i udostępniając nam w ten sposób swoje dane osobowe, również robisz to całkowicie dobrowolnie. Nie podanie danych kontaktowych uniemożliwi odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Pixel Facebook’a
Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc, 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 20.04.2023 r.
Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane na naszej stronie internetowej, o czym zostaniesz powiadomiony.