Mój Program

Polsce potrzebna jest odważna polityka na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Minione osiem lat to okres zmarnowany w historii Polski. Największym grzechem rządzącej poprzedniej ekipy był grzech zaniechania. Polsce potrzebne są odważne i przemyślane decyzje, które pozwolą naszej gospodarce na dalszy rozwój i zapewnią bezpieczeństwo polskim rodzinom. „Jak żyć?” nie powinno być podstawowym pytaniem, stawianym sobie codziennie przez Polaków.

 

Będę konsekwentnie działać na rzecz:

 

 •  rozwoju gospodarczego Polski i wolnej konkurencji:
  likwidacji dyskryminacji polskich przedsiębiorców, tworzenia warunków do budowy silnego, polskiego kapitału, czyli deregulacji, wyeliminowania złego prawa, które utrudnia przedsiębiorcom tworzenie miejsc pracy, a pracownikom uniemożliwia bogacenie się i godne życie,
  likwidacji barier inwestycyjnych poprzez: zapewnienie tanich kredytów, redukcji wysokich kosztów inwestycyjnych,
  opodatkowania firm zagranicznych na takich samych zasadach jak firm polskich,
  stworzenia prostego podatku dla drobnych przedsiębiorców
 •  lepszego wykorzystania potencjału społeczeństwa obywatelskiego:
  zwiększenia udziału zrzeszeń obywatelskich w zakresie usług opiekuńczo-edukacyjno-wychowawczych,
  rozbudowy i zwiększenia nakładów inicjatyw sektora obywatelskiego w zakresie profilaktyki oraz wychowania i psycho-edukacji służących ograniczeniu rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży,
  zwiększenia udziału organizacji obywatelskich w procesie rządzenia publicznego,
  wprowadzenia narodowego systemu formalnej i nieformalnej edukacji obywatelskiej i wychowania patriotycznego,
  utworzenia Funduszu Inicjatyw Edukacyjnych wspierającego tworzenie i rozwój małych szkół kreujących innowacyjne formy kształcenia oraz wzmacniającego grupy rodziców w gminach
 • podniesienia efektów kształcenia i wychowania:
  powrócenia do „starego” ustroju szkolnego – ośmioklasowej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej szkoły zawodowej oraz utrzymania systemu szkół specjalnych różnych typów dla uczniów z określonymi stopniami niepełnosprawności,
  podniesienia rangi zawodu nauczyciela,
  podporządkowania Kuratora Oświaty bezpośrednio Ministrowi Edukacji Narodowej, i odejścia od nadzoru biurokratycznego,
  odbudowania kształcenia zawodowego,
  przywrócenia ścisłej współpracy pomiędzy oświatą i szkolnictwem wyższym,
  wprowadzenia w pełnym wymiarze kształcenia historycznego i obywatelskiego we wszystkich typach szkół,
  utrzymania szkół wiejskich,
  powszechnego i bezpłatnego dostępu do edukacji przedszkolnej,
  zwiększenia dostępu do zajęć pozalekcyjnych,
  wprowadzenia Programu Cyfryzacji Szkół Wiejskich,
  odbudowy szkolnych gabinetów stomatologicznych i pomocy przedlekarskiej
 • równomiernego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego:
  ocalenia od degradacji dawnych miast wojewódzkich,
  dostępności komunikacyjnych miast i miasteczek,
  wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  rozwijania kujawsko-pomorskiej przedsiębiorczości samorządowej,
  wykorzystania i wspierania atutów Kujaw i Pomorza – kultury, edukacji, dynamicznie działających małych i średnich firm oraz turystyki,
  tworzenia miejsc pracy.